วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
คุณครูวิชาญ ปิดสายะ
คุณครูสมนึก  เทพทองพูล
และ
คุณครูพรพรรณ  ไชยสุวรรณ
ผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของคุณตา สงัด  คำภักดี
ที่บ้านดอนเม็กป่าแถม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม