หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ

 

             หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ                                  หัวหน้างานฝ่ายบริการ
              นางประนอม  หันทยุง                                  นางนิธิกานต์  สุนทรพสิษฐ์

 

              หัวหน้างานฝ่ายปกครอง                                  หัวหน้างานฝ่ายธุรการ
                    นายภูธร  ฉวีวงค์                                        นายอโณทัย  ศัพท์พันธ์ุไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น