วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

28พ.ค.62 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ MK Park จังหวัดมหาสารคาม21พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครอง
วันที่14-15พ.ค.2562อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์วันที่13 พ.ค.2562 ปฐมนิเทศ ม1และม.4
26-28เมษายน2562 นักเรียนหัวเรือพิทยาคมเข้าค่ายพัฒาจิตใจเยาวชนนานาชาติโครงการ2019 IYF World Culture Camp Thailand ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม