วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

21เมษายน 2559 ท่านผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสาร และคณะครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ร่วมงานกิจกรรมสรงกู่บ้านแดง สรงน้ำพระหน้าโรงเรียน และสรงน้ำปู่ขาว เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชาวโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมทุกคน


12 เมษายน 2559 ท่านผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสาร และคณะครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ อบจ.มหาสารคาม4 เมษายน 2559 คุณครู วิทย์ คณิต และอังกฤษ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


21-29 มีนาคม 2559 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนงบประมาณ ของ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม