วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

16 กันยายน 2559 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม นำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์
 ณ อ.เสลภูมิ และ พระมหาเจดีย์ไชยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
สนุกแบบไม่ไร้สาระ


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2559 อ.ประนอม หันทะยุง หัวหน้างานวิชาการ 
ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ สพม. เขต26 จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2559 ฝ่ายปกครองและนักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์


5 - 15 กันยายน 2559 รด.-นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกประจำปี 2559 ณ ร.ร.หนองเหล็กศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

7-9 กันยายน 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสารและคณะครูการเงินพัสดุ
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำเแผน การเงิน การบัญชีและพัสดุ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ จังหวัดอุบลราชธานี

3 กันยายน 2559 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
3 กันยายน 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ สิทธิสาร และ ท่านรองราตรี ฉวีวงค์
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับุคณะกรรมการสถานศึกษา1 - 2 กันยายน 2559 อ.วิชาญ ปิดสายะ
ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนันทนาการค่ายภาษาจีน
 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยา คุณครูวิชาญ ปิดสายะ ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23 สิงหาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนพัฒนาวิชาการเข้ม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม