วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลูกเสือหัวเรือพิทฯเข้าค่ายพักแรมประจำปี2555
นักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่าย 26-27 มกราคม 2555 
ณ ค่ายลูกเสือศิรประภา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์