วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

 24 ก.ย. 2563 ครูวิชาญ  ปิดสายะ ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรค่ายEnglish Camp ที่ ร.ร.เกิ้งวิทยา
 14ก.ย.2563อบรมโครงการประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส

1 ก.ย. 2563 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด


 31 สิงหาคม 2563 อบรมการเรียนออนไลน์กับ Learn Education
 22-24สิงหาคม2563 ณโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อบรมโครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม (กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้)
 13 สิงหาคม 2563 ขยายผลหลักสูตรThinking School


 8 ส.ค. 63 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู


 24 ก.ค. 63 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง .10 1 ส.ค. 63 คณะครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อบรมวิทยฐานะเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่
28-30 มิ.ย.2563 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จัดอบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม และ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รร.มัธยมตากสินระยอง