คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อื่นๆ
1
นายสินธุ์ แสงเนตร
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นายจำลอง ศรีสุโท
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
นายบุญเรือง ลุนทอ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4
นายประนม อำพินธุ์
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
5
นายประพันธ์ สุดสูง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายประมวน อ้วนเลิง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
7
นายประเสริฐศักดิ์ แสนใจกล้า
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายรัสสี พิจุลย์
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
9
นางราตรี ฉวีวงค์
กรรมการ
ผู้แทนครู
10
นายสงัด คำภักดี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นายสมบูรณ์ เกตุแสง
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
12
พระครูสุคนธ์วรปัญญา
กรรมการ
ผู้แทนสงฆ์
13
นายสุวรรณ เกณฑ์มา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นายโสวัฒน์ ปะติเส
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15
ดร.ชูชาติ สิทธิสาร
กรรมการและเลขาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น