ทำเนียบผู้ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
1.นายสินธุ์  แสงเนตร
ผู้อำนวยการ
2539 - 2548
2.นายไพบูลย์  อนุแสน
ผู้อำนวยการ
2549 - 2550
3.นายชัยยนต์  ผือโย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2551 - 2554
4.นายอำนาจ   ไลออน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2554 -  2559
5.ดร.ชูชาติ  สิทธิสาร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2559 – ปัจจุบัน


ผอ.สินธุ์  แสงเนตรผอ.ไพบูลย์  อนุแสน

ผอ.ชัยยนต์  ผือโย

ผอ.อำนาจ   ไลออนผอ.ดร.ชูชาติ  สิทธิสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น