วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แบบมีส่วนร่วมของในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”’

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
3. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4.จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1. การศึกษาประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น