กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครู ประนอม  หันทยุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้
วิชาเอกชีววิทยา


 

           คุณครูนิตยา  กาลิโก                                คุณครู ศุภลักษณ์  รักภักดี
                 วิชาเอกเคมี                                       วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

       คุณครู สุดารัตน์  ปริเตสัง                                        คุณครูอดุลย์  กองบุตร
                 วิชาเอกเคมี                                                วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

        


             คุณครูกิตตินันท์  ชุมวัน                    
                      วิชาเอกฟิสิกส์                                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น