วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ 5 วิชา 
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ อุทธยานการเรียนรู้มหาสารคาม 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม นำทีมโดยท่านรองฯ ราตรี ฉวีวงค์, อ.ประนอม หันทยุง 
อ.นวลจันทร์ ไชยสุวรรณ และ อ.วิชาญ ปิดสายะ23-24 ก.ค.2559อบรมโครงการส่งเสริมอนามัยและสุขภาพในโรงเรียน
อ.อัจฉราวดี เผือกอ่อน นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมด้วยกิจกรรมเข้าพรรษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

14 ก.ค.59 กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งและวงดนตรีโฟล์คซอง
 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

7- 8 กรกฎาคม 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ, คุณครูอโณทัย ศัพพันธุ์และ ครูอดุลย์ กองบุตร 
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
ขอขอบคุณที่มอบสิ่งดีดีและไมตรีจิตให้กันนะครับ


โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม