วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ 5 วิชา 
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ อุทธยานการเรียนรู้มหาสารคาม 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม นำทีมโดยท่านรองฯ ราตรี ฉวีวงค์, อ.ประนอม หันทยุง 
อ.นวลจันทร์ ไชยสุวรรณ และ อ.วิชาญ ปิดสายะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น