วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

7- 8 กรกฎาคม 2559 ผอ.ดร.ชูชาติ, คุณครูอโณทัย ศัพพันธุ์และ ครูอดุลย์ กองบุตร 
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น