วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

1 - 2 กันยายน 2559 อ.วิชาญ ปิดสายะ
ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรนันทนาการค่ายภาษาจีน
 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยา ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น