วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

คุณครูวิชาญ ปิดสายะ ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น